รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจสอบ ในคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม​

19 เมษายน 2564

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจสอบ
ในคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม